Gudepol
   
Witaj
Twoje konto   Zaloguj się   
Strona główna O nas Promocje Moje konto Regulamin Koszyk Kontakt
Język/Language
Kategorie
Nowości
Polecane
Regulamin sprzedaży 
§1. Informacje ogóle

1. Niniejszy regulamin został wydany przez GUDEPOL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (dawniej: GUDEPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy), adres: ul. Kunicka 10, 59-220 Legnica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000973854; REGON: 381005261, NIP: 6912538301 (dalej Sprzedawca) i znajduje zastosowanie do umów sprzedaży towarów z oferty Sprzedawcy, wystawionych w sklepie internetowym Sprzedawcy lub zamawianych telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu. Regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców (zwanych dalej Klientem).
2. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu realizacji zamówienia.
3. Akceptacja regulaminu zostaje dokonana w trakcie zakładania konta lub w trakcie składania zamówienia drogą mailową.
4. Złożenie zamówienia oznacza, że Klient zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

 

§ 2. Serwis internetowy

1. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów usługi internetowe w postaci konta internetowego oraz sklepu internetowego, a także dostępu do katalogu produktowego. Poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną Sprzedawca oraz Klient zawierają umowę o świadczenie usług elektronicznych na czas nieokreślony, co ma miejsce z chwilą utworzenia konta internetowego.
2. Na stronie internetowej: www.gudepol.eu Klient może bezpłatnie utworzyć indywidualne konto, przy czym powinien podać prawdziwe informacje.
3. W każdym czasie Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych poprzez rezygnację z konta internetowego.
4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w przypadku, gdy:
a) Klient naruszy postanowienia Regulaminu,
b) działalność Klienta jest sprzeczna prawem lub narusza prawa osób trzecich.
Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta lub drogą pocztową. Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni.
5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
6. W razie wystąpienia nieprawidłowości Sprzedawca może ingerować w strukturę logiczną konta, a także wprowadzać przerwy techniczne i ograniczenia w dostępie do serwisu internetowego.

 

§ 3. Umowa sprzedaży

1. Wystawienie towaru i podanie jego ceny nie stanowi oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą po potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza na stronie internetowej ewentualnie złożonego w inny sposób. Potwierdzenie zamówienia zostanie dokonane drogą mailową, na adres e-mail podany podczas rejestracji. Sprzedający jest również uprawniony do przedstawienia nowej oferty w odpowiedzi na złożone zamówienie. Taka oferta wiąże Sprzedawcę przez 2 dni robocze od daty wysłania maila. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na podstawie takiej oferty po jej przyjęciu przez Klienta w wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na ofertę.
3. W razie przedstawienia danych niekompletnych, błędnych, wymagających doprecyzowania lub wzbudzających wątpliwości, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie.
4. W razie braku możliwości realizacji zamówienia, w całości lub części, w tym z uwagi na niedostępność zakupionego towaru, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, który może odstąpić od umowy sprzedaży lub zmienić zamówienie lub wyrazić zgodę na dłuższy czas oczekiwania.
5. Do czasu zapłaty całej sceny sprzedaży towar pozostaje własnością Sprzedającego.
6. W przypadku zamówienia towaru wraz z dostawą będzie on doręczany z wykorzystaniem firm kurierskich (przewoźnik), na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźników ani za niedoręczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie wynikłe na skutek podania nieprawidłowych danych adresowych.
7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego towaru w obecności kuriera i w razie wątpliwości dokonać rozpakowania kontrolnego . W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru w trakcie dostarczania przesyłki , Klient spisuje w obecności kuriera protokół uszkodzenia z podaniem widocznych uszkodzonych elementów przesyłki .
8. Koszt dostawy nie obejmuje rozładunku i wniesienia towaru.
9. Koszt dostawy poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie.
10. W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, a odstąpienie nie może być podstawą żadnych roszczeń Klienta w stosunku do Sprzedawcy.
12. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, współpracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 

§ 4. Faktury

Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez Klienta „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej”. Powyższa zgoda zostaje złożona poprzez zaznaczenie odpowiedniego "checkboxa" podczas rejestracji lub przesłanie takiej zgody na piśmie bądź drogą mailową. Faktury będą wysyłane na adres e-mail podany w toku rejestracji. Faktury wysyłane będą w formie pliku pdf zawierającego fakturę ewentualnie z kompletem załączników. Faktura przesłana w powyższy sposób jest traktowana jako jedyna i ostateczna wersja i nie podlega wymianie ani uzupełnieniu itp. Jeśli taka faktura zawiera błąd, wówczas Sprzedawca wystawi fakturę korygującą na takich samych zasadach. Za datę wpływu faktury lub faktury korygującej uważa się datę zgodną z datą systemu poczty elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej Sprzedawca ma prawo do przesyłania ich w tej formie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał powiadomienie o cofnięciu akceptacji. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Zmiana adresu e-mail właściwego do wysyłania faktur w formie elektronicznej lub cofnięcie udzielonej zgody może zostać dokonane poprzez zmianę danych na koncie internetowym klienta.

 

§ 5. Gwarancja

1. Towary są objęte gwarancją na szczegółowych warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym dotyczącym konkretnego przedmiotu.
2. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
2. Klauzula informacyjna jest dostępna pod następującym adresem: https://www.gudepol.eu/create_account.php
3. Klient udostępni treść klauzuli informacyjnej swoim pracownikom i współpracownikom.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2.Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 


Kontynuuj Zakupy

Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Używamy cookies i podobnych technologii głównie w celu świadczenia usług i statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Rozumiem politykę plików cookie - zamknij